Voorkom belastingheffing in verband met het lucratief belang

Bent u benieuwd hoe u belastingheffing in verband met het lucratief belang kan voorkomen? Lees dan snel verder want in dit artikel geven wij een uitgebreid antwoord op uw vraag!

Wat is het lucratief belang?

Bij een MBO/MBI of een participatie door een Private Equity partij (of een combinatie van beiden), zien we steeds vaker een discussie ontstaan over het zogeheten ‘lucratief belang’. Initieel is de regelgeving hieromtrent geschreven om te voorkomen dat professionele partijen zoals Private Equity een transactie zodanig structureren, dat rendementen op ingelegde gelden enorme multipliers bereikten.  Diezelfde regelgeving raakt nu ook steeds meer transacties in het ‘lower mid corporate’ segment omdat daar veel bedrijfsopvolgingen plaatsvinden waarbij een toetredend aandeelhouder (werknemer of MBO/MBI-kandidaat) met relatief weinig geld aandeelhouder wordt van een waardevol bedrijf.

Het adagium: ‘voor niks gaat alleen de zon op’ doet ook hier opgeld, en de Belastingdienst stelt zich dan ook op het standpunt dat bovenmatig rendement als lucratief belang kan worden aangemerkt en daarmee wordt aangeslagen volgens het progressieve tarief in Box1. Wilt u hier meer over weten? Lees dan verder over dit onderwerpen in een artikel van de belastingdienst.

Meer over de regelgeving omtrent het lucratief belang

Graag geven wij u in deze paragraaf een beknopte samenvatting van de regelgeving. Niet alles is namelijk al uitgekristalliseerd.

Wilt u zeker weten dat er geen discussie ontstaat over een lucratief belang? Stoot dan minimaal 95% van het rendement in uw holding door als aanmerkelijk belang naar privé. Alsdan is alleen aanmerkelijk belang heffing verschuldigd. Dit kan echter wel consequenties hebben voor een aangetrokken financiering in de Holding bijvoorbeeld.

Bij een werknemersparticipatie kan daarnaast sprake zijn van loon en daarnaast van een lucratief belang. Wanneer een werknemer tegen een lagere waarde dan de waarde in het economische verkeer aandelen verkrijgt dan kan de belastingdienst het verschil tussen de koopprijs en de waarde in het economische verkeer als netto loon uit dienstbetrekking aanmerken. Vervolgens is het mogelijk dat deze aandelen als een lucratief belang worden aangemerkt.

Achtergrond van de lucratief belangregeling is dat aan bepaalde groepen werknemers en managers vermogensbestanddelen worden verstrekt waarbij kenmerkend is dat rendementen kunnen worden behaald die niet in verhouding staan tot het geïnvesteerde kapitaal en/of het feitelijk op de investering gelopen risico. Veelal zijn hefboommechanismen ingebouwd, waardoor zeer hoge rendementen kunnen worden behaald. Dit zeer hoge rendement is dan in feite een beloning voor arbeid en niet voor kapitaal. Als sprake is van een lucratief belang wordt de gehele opbrengst belast als arbeidsinkomen, dus ook de vergoeding die ziet op investering van kapitaal.

Wanneer is er sprake van een lucratief belang?

Van een lucratief belang kan sprake zijn bij het middellijk of onmiddellijk:

1) houden van aandelen:

In een vennootschap met een (geheel of ten dele) in aandelen verdeeld kapitaal die verschillende soorten aandelen heeft, indien het aandelen betreft van een soort:

  1. Die is achtergesteld bij andere soorten en het totale aandelenkapitaal van die achtergestelde soort minder is dan 10% van het totale aandelenkapitaal van de vennootschap, of
  2. Met een preferentie van tenminste 15% dividend per jaar

2) houden van vorderingen

Waarvan het rendement in enigszins belangrijke mate afhankelijk is van managementdoeleinden of aandeelhoudersdoeleinden zoals winst, omzet, kostenvermindering, aantrekken van financieringsbronnen, het gereed maken van verkoop of overname van een onderneming of onderdelen daarvan, het aankopen of overnemen van ondernemingen of onderdelen daarvan, of die in enigszins belangrijke mate in waarde vermeerderen bij een verkoop op overname of belangwijzigingen in een onderneming

3) Vermogensrechten, overige rechten

Die gelet op de feiten en omstandigheden, economisch overeenkomen of vergelijkbaar zijn met hiervoor genoemde aandelen of vorderingen

Beloning

Tevens moeten de voordelen behaald met deze aandelen, vorderingen of rechten, gelet op de feiten en omstandigheden waaronder deze aandelen zijn verkregen, naar moet worden aangenomen mede een beloning beogen te zijn voor werkzaamheden van de werknemer of een met hem verbonden persoon. De bewijslast hiervoor ligt bij de belastingdienst.

Als sprake is van een lucratief belang dan behoren ook de schulden die rechtstreeks samenhangen met de aandelen, vorderingen of rechten tot het lucratief belang

Belastingheffing over lucratief belang

Alle voor- een nadelen die worden behaald met het lucratief belang (renten, dividenden en verkoopopbrengsten) worden in de heffing betrokken op het moment van realisatie en worden in de inkomstenbelasting belast als resultaat uit werkzaamheid, box 1.

Middellijk gehouden lucratieve belangen worden op hetzelfde moment belast als onmiddellijk gehouden belangen. Het heeft dus geen zin om de opbrengst op te potten in een B.V.

Bij een dividenduitkering uit de BV is nog gewoon dividendbelasting en aanmerkelijkbelangheffing verschuldigd.

Ontlopen lucratief belangheffing bij middellijk gehouden belangen

Indien de netto voordelen uit een middellijk gehouden lucratief belang in het betreffende kalenderjaar voor ten minste 95% als inkomen uit aanmerkelijk belang wordt doorgestort (dividenduitkering naar privé), wordt geen resultaat in aanmerking genomen.

Loon als niet wordt voldaan aan de vereisten van lucratief belang

Bij bedrijfsopvolgingen kan ook sprake zijn van loon. Dit is bijvoorbeeld het geval als de toetredende manager een buitensporig hoog rendement behaald op zijn ingelegde vermogen maar er niet wordt voldaan aan de wettelijke vereisten van en lucratief belang. In het verleden nam de belastingdienst het standpunt in dat bij rendementen van meer dan 60% op het geïnvesteerde vermogen dit rendement (mede) als beloning voor werkzaamheden dient te worden aangemerkt. Niet duidelijk is of de belastingdienst dit standpunt nog steeds inneemt.

Economisch vergelijkbare rechten

Rechten die gelet op de feiten en omstandigheden, economisch overeenkomen of vergelijkbaar zijn met hiervoor genoemde aandelen of vorderingen kunnen een lucratief belang zijn. Een economisch vergelijkbare situatie met preferente aandelen kan worden bereikt door de vennootschap niet te financieren met preferente aandelen maar met aandeelhoudersleningen. De gewone aandelen zijn dan achtergesteld bij de leningen. Als het op de gewone aandelen gestorte vermogen minder is dan 10% van het gestorte bedrag op de aandeelhoudersfinanciering, dan zijn de gewone aandelen vergelijkbaar met lucratieve aandelen.

Heeft u vragen over het lucratief belang?

Heeft u vragen over het lucratief belang of bent u opzoek naar een concreet advies? Neem dan gerust contact op met ons. Telefonisch zijn wij bereikbaar op: 038-8515200. Een e-mail kunt u sturen aan: tenthij@venturefirm.nl. Wij helpen u graag verder!

[gravityform id=”2″ title=”true” description=”true”]