Earn out regeling

Bij het kopen of verkopen van een onderneming komt heel wat kijken. Het doel van de verkoper bij de onderhandelingen is een zo hoog mogelijke prijs voor het bedrijf te ontvangen, terwijl een koper de doelstelling heeft een lagere prijs te realiseren. Wanneer beide partijen geen overeenstemming kunnen bereiken over de koopprijs, kan een middenweg de transactie toch tot een succes maken. Een earn out regeling is zo een mogelijke middenweg.

 

Wat is een earn out regeling?

Een earn out regeling is een afspraak waarbij een (variabel) deel van de verkoopprijs van de onderneming afhankelijk wordt gemaakt van de financiële resultaten in de komende jaren. De resultaten, omzet of andere milestones van de onderneming worden gemeten over een periode van een aantal jaar en verwerkt in een waarderingsformule. De uitbetaling van de earn out kan in jaarlijkse delen, na vaststelling van bijvoorbeeld de resultaten over het betreffend boekjaar. Het kan echter ook ineens aan het einde van de earn out periode, waarbij een middeling over de jaren mogelijk is.

 

Waarom zou u kiezen voor een earn out constructie?

Een earn out constructie kan aantrekkelijk zijn voor zowel koper als verkoper, bijvoorbeeld als de koper niet genoeg vermogen heeft om de overname zelf volledig te financieren. De koper hoeft dan immers een gedeelte van de koopprijs pas te betalen als, in de toekomst, aan de afgesproken voorwaarden is voldaan. De verkoper kan baat hebben bij een earn out als deze wel graag wil overgaan tot verkoop en het alternatief is dat de deal afketst. In feite heeft de earn out dan het karakter van een financieringsinstrument.

Een earn out constructie kan ook ingezet worden om vastgelopen onderhandelingen vlot te trekken. De voornaamste factor in de onderhandelingen is vaak de koopprijs, die in de praktijk voor het grootste deel gebaseerd is op toekomstverwachtingen. De verkochte onderneming moet de beoogde resultaten onder de nieuwe eigenaar waar gaan maken. Het is natuurlijk vanzelfsprekend dat de verkoper over het algemeen positiever zal denken over die toekomstige verdiencapaciteit dan de koper. Met andere woorden, de verkoper is overtuigd van de kwaliteiten van zijn onderneming, terwijl de koper nog maar moet afwachten of de onderneming die ook in de toekomst zal blijven behalen. Als de koper hier niet zeker van is, zal deze geneigd zijn om een earn out constructie te bedingen. De koper weet dan zeker dat de volle mep pas aan de verkoper voldaan hoeft te worden als de resultaten daadwerkelijk gerealiseerd zijn.

 

Geschillen over earn outs

Helaas ontstaan er relmatig geschillen over earn out regelingen. Een van de redenen is dat de koper er belang bij heeft dat (het lijkt alsof) de voorwaarden voor de earn out niet zijn c.q. worden vervuld. Een koper zal zich over het algemeen moeten inspannen om te zorgen dat de voorwaarden van de earn out worden vervuld, maar hoe ver die inspanningsverplichting gaat is regelmatig onderwerp van discussie. Soms heeft de verkoper ook nadere informatie nodig om te kunnen verifiëren of aan de voorwaarden is voldaan, of de koper zich voldoende inspant, dan wel of de koper zich aan de regeling probeert te onttrekken door bijvoorbeeld de winst lager voor te stellen dan die in werkelijkheid is. Bij veel earn outs worden daarom vaak afspraken opgenomen over de wijze van berekening van resultaten, welke posten wel en welke niet bij de resultaatsberekening mogen worden meegenomen, en over de vraag hoe een eventueel conflict kan worden opgelost.

Wilt u meer weten over de earn-out regeling en hoe het van toepassing kan zijn voor u? Neem dan gerust contact met ons op. U kunt hiervoor het contactformulier op onze website invullen of ons telefonisch bereiken op: 06-21817831. Wij helpen u graag verder.