De uitkeringstoets

De uitkeringstoets past u toe wanneer u dividend wilt uitkeren. Op deze manier voorkomt u dat u te veel geld uit uw Besloten Vennootschap haalt, waardoor crediteuren benadeeld worden. De uitkeringstoets zorgt er dus als het ware voor dat de continuïteit van uw BV niet in gevaar komt. In dit artikel gaan we dieper in op de uitkeringstoets en leest u onder andere meer over de aansprakelijkheidsrisico’s.

Meer over de uitkeringstoets

Al sinds 2012 is het voor de uitkering uit een BV niet meer bepalend of er voldoende reserves aanwezig zijn, maar is het bestuur verplicht om een uitkeringstoets uit te voeren. Enkel op deze wijze mag beoordeeld worden of een BV na de uitkering van dividend nog aan haar verplichtingen kan voldoen.

Als bestuurder moet u op basis van een uitkeringstoets dus kunnen vaststellen of de continuïteit van het bedrijf in gevaar komt of niet. Op welke manier u dit onderzocht heeft en wat het resultaat hier van is geweest legt u vast. Deze resultaten vormen samen de uitkeringstoets.

Het uitvoeren van de uitkeringstoets is de verantwoordelijkheid van de algemene vergadering van een BV. Hierbij hoeft men niet verder vooruit te kijken dan één jaar na de uitkering.

U doet er verstandig aan om tijdens het uitvoeren van de uitkeringstoets ook een prognose van de kasstromen op te stellen voor het aanstaande jaar. Dit zou een van de pijlers moeten zijn waarop u het uitkeringsbesluit maakt.

De balanstest en de liquiditeitstest

De uitkeringstoets bestaat als het ware uit twee onderdelen. Dit zijn de balanstest en de liquiditeitstest.

Waar u bij de balanstest controleert of het eigen vermogen van het bedrijf groter is dan de werkelijke reserves die het bedrijf moet aanhouden. Gaat u bij de liquiditeitstest na of de bedragen die u mag uitkeren de betaalbaarheid van de direct opeisbare schulden niet in het geding brengen.

Bij de balanstest gaat het er dus om dat de BV in kwestie alleen mag uitkeren zolang het eigen vermogen groter is dan de wettelijke of statutaire reserves. Voorbeelden hiervan zijn de herwaarderings- en deelnemersreserves. Daar tegenover mogen vrije reserves en op aandelen gestort kapitaal wél worden uitgekeerd.

Met het uitvoeren van de liquiditeitstest waarborgt u het feit dat de onderneming ook na de uitkering de opeisbare schulden nog kan blijven betalen. Dit is een beoordeling die uitsluitend door het bestuur van een BV kan worden uitgevoerd. Als het bestuur tot de conclusie komt dat de BV haar verplichtingen niet meer kan nakomen na de uitkering, dan moet zij haar medewerking aan de uitkering onthouden.

Twijfelt u over de aansprakelijkheid? Vraag om advies bij uw uitkeringstoets!

In sommige gevallen komt het voor dat een BV na een geslaagde uitkeringstoets haar schulden onverhoopt toch niet meer kan betalen. Mocht dit ook het geval zijn voor u, dan bent u indien u ten tijde van de uitkeringstoets in het bestuur zat, hoofdelijk aansprakelijk. Dat wil zeggen dat u samen met de andere bestuursleden verplicht bent om het tekort dat door de uitkering is ontstaan te vergoeden.

Andersom lopen ook de aandeelhouders een bepaald risico. Indien zij ten tijde van de uitkeringstoets bijvoorbeeld wisten dat de BV door de dividenduitkering in betalingsproblemen zou raken, of dit achteraf gezien redelijkerwijs konden voorzien, zijn aandeelhouders aansprakelijk voor (maximaal) het bedrag van de dividenduitkering.

Heeft u vragen over bijvoorbeeld de aansprakelijkheidsrisico’s die u loopt of wilt u meer weten over de uitkeringstoets? Neem dan gerust contact op met ons. Telefonisch zijn wij bereikbaar op: 06-21817831. Een e-mail kunt u sturen aan: tenthij@venturefirm.nl. Wij helpen u graag verder als het om een uitkeringstoets gaat.